Метка Группа Тур Дата, время Счет
Группа H 1 23.03.2023  18:00
Группа H, Тур 1
23.03.2023  18:00
1 : 2
Группа H 1 23.03.2023  22:45
Группа H, Тур 1
23.03.2023  22:45
0 : 2
Группа H 1 23.03.2023  22:45
Группа H, Тур 1
23.03.2023  22:45
3 : 1
Группа C 1 23.03.2023  22:45
Группа C, Тур 1
23.03.2023  22:45
2 : 1
Группа C 1 23.03.2023  22:45
Группа C, Тур 1
23.03.2023  22:45
1 : 2
Группа J 1 23.03.2023  22:45
Группа J, Тур 1
23.03.2023  22:45
4 : 0
Группа J 1 23.03.2023  22:45
Группа J, Тур 1
23.03.2023  22:45
3 : 0
Группа J 1 23.03.2023  22:45
Группа J, Тур 1
23.03.2023  22:45
0 : 0
Группа G 1 24.03.2023  20:00
Группа G, Тур 1
24.03.2023  20:00
0 : 1
Группа B 1 24.03.2023  22:45
Группа B, Тур 1
24.03.2023  22:45
4 : 0
Группа B 1 24.03.2023  22:45
Группа B, Тур 1
24.03.2023  22:45
0 : 3
Группа E 1 24.03.2023  22:45
Группа E, Тур 1
24.03.2023  22:45
3 : 1
Группа E 1 24.03.2023  22:45
Группа E, Тур 1
24.03.2023  22:45
1 : 1
Группа F 1 24.03.2023  22:45
Группа F, Тур 1
24.03.2023  22:45
0 : 3
Группа F 1 24.03.2023  22:45
Группа F, Тур 1
24.03.2023  22:45
4 : 1
Группа G 1 24.03.2023  22:45
Группа G, Тур 1
24.03.2023  22:45
2 : 0
Группа A 1 25.03.2023  17:00
Группа A, Тур 1
25.03.2023  17:00
3 : 0
Группа D 1 25.03.2023  20:00
Группа D, Тур 1
25.03.2023  20:00
1 : 2
Группа I 1 25.03.2023  20:00
Группа I, Тур 1
25.03.2023  20:00
0 : 5
Группа I 1 25.03.2023  20:00
Группа I, Тур 1
25.03.2023  20:00
1 : 1
Группа I 1 25.03.2023  22:45
Группа I, Тур 1
25.03.2023  22:45
0 : 2
Группа A 1 25.03.2023  22:45
Группа A, Тур 1
25.03.2023  22:45
3 : 0
Группа D 1 25.03.2023  22:50
Группа D, Тур 1
25.03.2023  22:50
1 : 1
Группа H 2 26.03.2023  16:00
Группа H, Тур 2
26.03.2023  16:00
3 : 2
Группа H 2 26.03.2023  19:00
Группа H, Тур 2
26.03.2023  19:00
2 : 0
Группа C 2 26.03.2023  19:00
Группа C, Тур 2
26.03.2023  19:00
2 : 0
Группа J 2 26.03.2023  19:00
Группа J, Тур 2
26.03.2023  19:00
0 : 7
Группа H 2 26.03.2023  21:45
Группа H, Тур 2
26.03.2023  21:45
0 : 1
Группа C 2 26.03.2023  21:45
Группа C, Тур 2
26.03.2023  21:45
0 : 2
Группа J 2 26.03.2023  21:45
Группа J, Тур 2
26.03.2023  21:45
0 : 6
Группа J 2 26.03.2023  21:45
Группа J, Тур 2
26.03.2023  21:45
2 : 0
Группа B 2 27.03.2023  21:45
Группа B, Тур 2
27.03.2023  21:45
3 : 0
Группа B 2 27.03.2023  21:45
Группа B, Тур 2
27.03.2023  21:45
0 : 1
Группа E 2 27.03.2023  21:45
Группа E, Тур 2
27.03.2023  21:45
1 : 0
Группа E 2 27.03.2023  21:45
Группа E, Тур 2
27.03.2023  21:45
0 : 0
Группа F 2 27.03.2023  21:45
Группа F, Тур 2
27.03.2023  21:45
5 : 0
Группа F 2 27.03.2023  21:45
Группа F, Тур 2
27.03.2023  21:45
2 : 1
Группа G 2 27.03.2023  21:45
Группа G, Тур 2
27.03.2023  21:45
0 : 2
Группа G 2 27.03.2023  21:45
Группа G, Тур 2
27.03.2023  21:45
3 : 0
Группа A 2 28.03.2023  19:00
Группа A, Тур 2
28.03.2023  19:00
1 : 1
Группа D 2 28.03.2023  21:45
Группа D, Тур 2
28.03.2023  21:45
1 : 0
Группа D 2 28.03.2023  21:45
Группа D, Тур 2
28.03.2023  21:45
0 : 2
Группа I 2 28.03.2023  21:45
Группа I, Тур 2
28.03.2023  21:45
2 : 1
Группа I 2 28.03.2023  21:45
Группа I, Тур 2
28.03.2023  21:45
1 : 1
Группа I 2 28.03.2023  21:45
Группа I, Тур 2
28.03.2023  21:45
3 : 0
Группа A 2 28.03.2023  21:45
Группа A, Тур 2
28.03.2023  21:45
2 : 0
Группа H 3 16.06.2023  19:00
Группа H, Тур 3
16.06.2023  19:00
2 : 0
Группа D 3 16.06.2023  21:45
Группа D, Тур 3
16.06.2023  21:45
2 : 4
Группа D 3 16.06.2023  21:45
Группа D, Тур 3
16.06.2023  21:45
2 : 3
Группа B 3 16.06.2023  21:45
Группа B, Тур 3
16.06.2023  21:45
0 : 3
Группа B 3 16.06.2023  21:45
Группа B, Тур 3
16.06.2023  21:45
2 : 1
Группа I 3 16.06.2023  21:45
Группа I, Тур 3
16.06.2023  21:45
1 : 2
Группа I 3 16.06.2023  21:45
Группа I, Тур 3
16.06.2023  21:45
1 : 2
Группа I 3 16.06.2023  21:45
Группа I, Тур 3
16.06.2023  21:45
0 : 0
Группа H 3 16.06.2023  21:45
Группа H, Тур 3
16.06.2023  21:45
0 : 3
Группа H 3 16.06.2023  21:45
Группа H, Тур 3
16.06.2023  21:45
1 : 0
Группа C 3 16.06.2023  21:45
Группа C, Тур 3
16.06.2023  21:45
2 : 3
Группа C 3 16.06.2023  21:45
Группа C, Тур 3
16.06.2023  21:45
0 : 4
Группа J 3 17.06.2023  16:00
Группа J, Тур 3
17.06.2023  16:00
2 : 0
Группа G 3 17.06.2023  16:00
Группа G, Тур 3
17.06.2023  16:00
1 : 1
Группа A 3 17.06.2023  19:00
Группа A, Тур 3
17.06.2023  19:00
1 : 2
Группа F 3 17.06.2023  19:00
Группа F, Тур 3
17.06.2023  19:00
1 : 1
Группа G 3 17.06.2023  19:00
Группа G, Тур 3
17.06.2023  19:00
0 : 0
Группа E 3 17.06.2023  21:45
Группа E, Тур 3
17.06.2023  21:45
2 : 0
Группа E 3 17.06.2023  21:45
Группа E, Тур 3
17.06.2023  21:45
0 : 3
Группа J 3 17.06.2023  21:45
Группа J, Тур 3
17.06.2023  21:45
3 : 0
Группа J 3 17.06.2023  21:45
Группа J, Тур 3
17.06.2023  21:45
1 : 2
Группа A 3 17.06.2023  21:45
Группа A, Тур 3
17.06.2023  21:45
1 : 2
Группа F 3 17.06.2023  21:45
Группа F, Тур 3
17.06.2023  21:45
1 : 1
Группа D 4 19.06.2023  19:00
Группа D, Тур 4
19.06.2023  19:00
2 : 1
Группа H 4 19.06.2023  19:00
Группа H, Тур 4
19.06.2023  19:00
6 : 0
Группа C 4 19.06.2023  19:00
Группа C, Тур 4
19.06.2023  19:00
1 : 0
Группа D 4 19.06.2023  21:45
Группа D, Тур 4
19.06.2023  21:45
2 : 0
Группа B 4 19.06.2023  21:45
Группа B, Тур 4
19.06.2023  21:45
3 : 0
Группа B 4 19.06.2023  21:45
Группа B, Тур 4
19.06.2023  21:45
1 : 0
Группа I 4 19.06.2023  21:45
Группа I, Тур 4
19.06.2023  21:45
2 : 1
Группа I 4 19.06.2023  21:45
Группа I, Тур 4
19.06.2023  21:45
2 : 1
Группа I 4 19.06.2023  21:45
Группа I, Тур 4
19.06.2023  21:45
2 : 2
Группа H 4 19.06.2023  21:45
Группа H, Тур 4
19.06.2023  21:45
0 : 1
Группа H 4 19.06.2023  21:45
Группа H, Тур 4
19.06.2023  21:45
1 : 1
Группа C 4 19.06.2023  21:45
Группа C, Тур 4
19.06.2023  21:45
7 : 0
Группа E 4 20.06.2023  21:45
Группа E, Тур 4
20.06.2023  21:45
3 : 2
Группа E 4 20.06.2023  21:45
Группа E, Тур 4
20.06.2023  21:45
1 : 3
Группа J 4 20.06.2023  21:45
Группа J, Тур 4
20.06.2023  21:45
0 : 1
Группа J 4 20.06.2023  21:45
Группа J, Тур 4
20.06.2023  21:45
0 : 1
Группа J 4 20.06.2023  21:45
Группа J, Тур 4
20.06.2023  21:45
0 : 2
Группа A 4 20.06.2023  21:45
Группа A, Тур 4
20.06.2023  21:45
3 : 1
Группа A 4 20.06.2023  21:45
Группа A, Тур 4
20.06.2023  21:45
2 : 0
Группа F 4 20.06.2023  21:45
Группа F, Тур 4
20.06.2023  21:45
2 : 0
Группа F 4 20.06.2023  21:45
Группа F, Тур 4
20.06.2023  21:45
0 : 3
Группа G 4 20.06.2023  21:45
Группа G, Тур 4
20.06.2023  21:45
1 : 1
Группа G 4 20.06.2023  21:45
Группа G, Тур 4
20.06.2023  21:45
2 : 0
Группа H 5 07.09.2023  17:00
Группа H, Тур 5
07.09.2023  17:00
0 : 1
Группа G 5 07.09.2023  19:00
Группа G, Тур 5
07.09.2023  19:00
2 : 2
Группа B 5 07.09.2023  21:45
Группа B, Тур 5
07.09.2023  21:45
2 : 0
Группа B 5 07.09.2023  21:45
Группа B, Тур 5
07.09.2023  21:45
3 : 0
Группа H 5 07.09.2023  21:45
Группа H, Тур 5
07.09.2023  21:45
4 : 2
Группа H 5 07.09.2023  21:45
Группа H, Тур 5
07.09.2023  21:45
4 : 0
Группа E 5 07.09.2023  21:45
Группа E, Тур 5
07.09.2023  21:45
1 : 1
Группа E 5 07.09.2023  21:45
Группа E, Тур 5
07.09.2023  21:45
2 : 0
Группа G 5 07.09.2023  21:45
Группа G, Тур 5
07.09.2023  21:45
1 : 2
Группа A 5 08.09.2023  19:00
Группа A, Тур 5
08.09.2023  19:00
1 : 7
Группа D 5 08.09.2023  21:45
Группа D, Тур 5
08.09.2023  21:45
5 : 0
Группа D 5 08.09.2023  21:45
Группа D, Тур 5
08.09.2023  21:45
1 : 1
Группа J 5 08.09.2023  21:45
Группа J, Тур 5
08.09.2023  21:45
2 : 1
Группа J 5 08.09.2023  21:45
Группа J, Тур 5
08.09.2023  21:45
3 : 1
Группа J 5 08.09.2023  21:45
Группа J, Тур 5
08.09.2023  21:45
0 : 1
Группа A 5 08.09.2023  21:45
Группа A, Тур 5
08.09.2023  21:45
0 : 3
Группа F 5 09.09.2023  16:00
Группа F, Тур 5
09.09.2023  16:00
0 : 1
Группа I 5 09.09.2023  19:00
Группа I, Тур 5
09.09.2023  19:00
0 : 0
Группа C 5 09.09.2023  19:00
Группа C, Тур 5
09.09.2023  19:00
1 : 1
Группа F 5 09.09.2023  19:00
Группа F, Тур 5
09.09.2023  19:00
0 : 5
Группа I 5 09.09.2023  21:45
Группа I, Тур 5
09.09.2023  21:45
2 : 2
Группа I 5 09.09.2023  21:45
Группа I, Тур 5
09.09.2023  21:45
1 : 1
Группа C 5 09.09.2023  21:45
Группа C, Тур 5
09.09.2023  21:45
1 : 1
Группа H 6 10.09.2023  16:00
Группа H, Тур 6
10.09.2023  16:00
1 : 0
Группа H 6 10.09.2023  19:00
Группа H, Тур 6
10.09.2023  19:00
0 : 1
Группа E 6 10.09.2023  19:00
Группа E, Тур 6
10.09.2023  19:00
0 : 1
Группа G 6 10.09.2023  19:00
Группа G, Тур 6
10.09.2023  19:00
2 : 1
Группа B 6 10.09.2023  21:45
Группа B, Тур 6
10.09.2023  21:45
1 : 2
Группа B 6 10.09.2023  21:45
Группа B, Тур 6
10.09.2023  21:45
5 : 0
Группа H 6 10.09.2023  21:45
Группа H, Тур 6
10.09.2023  21:45
0 : 4
Группа E 6 10.09.2023  21:45
Группа E, Тур 6
10.09.2023  21:45
2 : 0
Группа G 6 10.09.2023  21:45
Группа G, Тур 6
10.09.2023  21:45
1 : 3
Группа D 6 11.09.2023  19:00
Группа D, Тур 6
11.09.2023  19:00
0 : 1
Группа D 6 11.09.2023  21:45
Группа D, Тур 6
11.09.2023  21:45
0 : 2
Группа J 6 11.09.2023  21:45
Группа J, Тур 6
11.09.2023  21:45
9 : 0
Группа J 6 11.09.2023  21:45
Группа J, Тур 6
11.09.2023  21:45
1 : 0
Группа J 6 11.09.2023  21:45
Группа J, Тур 6
11.09.2023  21:45
3 : 0
Группа I 6 12.09.2023  21:45
Группа I, Тур 6
12.09.2023  21:45
3 : 0
Группа I 6 12.09.2023  21:45
Группа I, Тур 6
12.09.2023  21:45
2 : 0
Группа I 6 12.09.2023  21:45
Группа I, Тур 6
12.09.2023  21:45
1 : 0
Группа C 6 12.09.2023  21:45
Группа C, Тур 6
12.09.2023  21:45
2 : 1
Группа C 6 12.09.2023  21:45
Группа C, Тур 6
12.09.2023  21:45
0 : 2
Группа A 6 12.09.2023  21:45
Группа A, Тур 6
12.09.2023  21:45
2 : 1
Группа A 6 12.09.2023  21:45
Группа A, Тур 6
12.09.2023  21:45
6 : 0
Группа F 6 12.09.2023  21:45
Группа F, Тур 6
12.09.2023  21:45
1 : 3
Группа F 6 12.09.2023  21:45
Группа F, Тур 6
12.09.2023  21:45
5 : 0
Группа D 7 12.10.2023  19:00
Группа D, Тур 7
12.10.2023  19:00
2 : 0
Группа D 7 12.10.2023  21:45
Группа D, Тур 7
12.10.2023  21:45
0 : 1
Группа I 7 12.10.2023  21:45
Группа I, Тур 7
12.10.2023  21:45
0 : 3
Группа I 7 12.10.2023  21:45
Группа I, Тур 7
12.10.2023  21:45
0 : 0
Группа E 7 12.10.2023  21:45
Группа E, Тур 7
12.10.2023  21:45
0 : 2
Группа E 7 12.10.2023  21:45
Группа E, Тур 7
12.10.2023  21:45
3 : 0
Группа A 7 12.10.2023  21:45
Группа A, Тур 7
12.10.2023  21:45
2 : 0
Группа A 7 12.10.2023  21:45
Группа A, Тур 7
12.10.2023  21:45
0 : 4
Группа F 7 13.10.2023  19:00
Группа F, Тур 7
13.10.2023  19:00
0 : 2
Группа B 7 13.10.2023  21:45
Группа B, Тур 7
13.10.2023  21:45
0 : 2
Группа B 7 13.10.2023  21:45
Группа B, Тур 7
13.10.2023  21:45
1 : 2
Группа J 7 13.10.2023  21:45
Группа J, Тур 7
13.10.2023  21:45
1 : 1
Группа J 7 13.10.2023  21:45
Группа J, Тур 7
13.10.2023  21:45
3 : 2
Группа J 7 13.10.2023  21:45
Группа J, Тур 7
13.10.2023  21:45
0 : 2
Группа F 7 13.10.2023  21:45
Группа F, Тур 7
13.10.2023  21:45
2 : 3
Группа H 7 14.10.2023  16:00
Группа H, Тур 7
14.10.2023  16:00
3 : 0
Группа C 7 14.10.2023  16:00
Группа C, Тур 7
14.10.2023  16:00
2 : 0
Группа H 7 14.10.2023  19:00
Группа H, Тур 7
14.10.2023  19:00
3 : 0
Группа G 7 14.10.2023  19:00
Группа G, Тур 7
14.10.2023  19:00
0 : 2
Группа H 7 14.10.2023  21:45
Группа H, Тур 7
14.10.2023  21:45
3 : 1
Группа C 7 14.10.2023  21:45
Группа C, Тур 7
14.10.2023  21:45
4 : 0
Группа G 7 14.10.2023  21:45
Группа G, Тур 7
14.10.2023  21:45
2 : 1
Группа A 8 15.10.2023  16:00
Группа A, Тур 8
15.10.2023  16:00
4 : 0
Группа I 8 15.10.2023  19:00
Группа I, Тур 8
15.10.2023  19:00
3 : 3
Группа E 8 15.10.2023  19:00
Группа E, Тур 8
15.10.2023  19:00
1 : 0
Группа D 8 15.10.2023  21:45
Группа D, Тур 8
15.10.2023  21:45
2 : 1
Группа D 8 15.10.2023  21:45
Группа D, Тур 8
15.10.2023  21:45
4 : 0
Группа I 8 15.10.2023  21:45
Группа I, Тур 8
15.10.2023  21:45
4 : 0
Группа E 8 15.10.2023  21:45
Группа E, Тур 8
15.10.2023  21:45
1 : 1
Группа A 8 15.10.2023  21:45
Группа A, Тур 8
15.10.2023  21:45
0 : 1
Группа F 8 16.10.2023  19:00
Группа F, Тур 8
16.10.2023  19:00
0 : 1
Группа B 8 16.10.2023  21:45
Группа B, Тур 8
16.10.2023  21:45
0 : 1
Группа B 8 16.10.2023  21:45
Группа B, Тур 8
16.10.2023  21:45
0 : 4
Группа J 8 16.10.2023  21:45
Группа J, Тур 8
16.10.2023  21:45
0 : 1
Группа J 8 16.10.2023  21:45
Группа J, Тур 8
16.10.2023  21:45
4 : 0
Группа J 8 16.10.2023  21:45
Группа J, Тур 8
16.10.2023  21:45
0 : 5
Группа F 8 16.10.2023  21:45
Группа F, Тур 8
16.10.2023  21:45
1 : 1
Группа H 8 17.10.2023  19:00
Группа H, Тур 8
17.10.2023  19:00
1 : 2
Группа H 8 17.10.2023  21:45
Группа H, Тур 8
17.10.2023  21:45
1 : 2
Группа H 8 17.10.2023  21:45
Группа H, Тур 8
17.10.2023  21:45
0 : 1
Группа C 8 17.10.2023  21:45
Группа C, Тур 8
17.10.2023  21:45
1 : 3
Группа C 8 17.10.2023  21:45
Группа C, Тур 8
17.10.2023  21:45
3 : 1
Группа G 8 17.10.2023  21:45
Группа G, Тур 8
17.10.2023  21:45
3 : 1
Группа G 8 17.10.2023  21:45
Группа G, Тур 8
17.10.2023  21:45
2 : 2
Группа I 8 12.11.2023  22:45
Группа I, Тур 8
12.11.2023  22:45
1 : 0
Группа I 7 15.11.2023  22:45
Группа I, Тур 7
15.11.2023  22:45
1 : 1
Группа A 9 16.11.2023  20:00
Группа A, Тур 9
16.11.2023  20:00
1 : 3
Группа A 9 16.11.2023  20:00
Группа A, Тур 9
16.11.2023  20:00
2 : 2
Группа F 9 16.11.2023  20:00
Группа F, Тур 9
16.11.2023  20:00
3 : 0
Группа F 9 16.11.2023  20:00
Группа F, Тур 9
16.11.2023  20:00
0 : 2
Группа G 9 16.11.2023  20:00
Группа G, Тур 9
16.11.2023  20:00
2 : 2
Группа J 9 16.11.2023  22:45
Группа J, Тур 9
16.11.2023  22:45
4 : 2
Группа J 9 16.11.2023  22:45
Группа J, Тур 9
16.11.2023  22:45
4 : 1
Группа J 9 16.11.2023  22:45
Группа J, Тур 9
16.11.2023  22:45
0 : 2
Группа G 9 16.11.2023  22:45
Группа G, Тур 9
16.11.2023  22:45
2 : 0
Группа H 9 17.11.2023  18:00
Группа H, Тур 9
17.11.2023  18:00
3 : 1
Группа H 9 17.11.2023  20:00
Группа H, Тур 9
17.11.2023  20:00
4 : 0
Группа E 9 17.11.2023  20:00
Группа E, Тур 9
17.11.2023  20:00
1 : 1
Группа H 9 17.11.2023  22:45
Группа H, Тур 9
17.11.2023  22:45
2 : 1
Группа E 9 17.11.2023  22:45
Группа E, Тур 9
17.11.2023  22:45
1 : 1
Группа C 9 17.11.2023  22:45
Группа C, Тур 9
17.11.2023  22:45
2 : 0
Группа C 9 17.11.2023  22:45
Группа C, Тур 9
17.11.2023  22:45
5 : 2
Группа D 9 18.11.2023  17:00
Группа D, Тур 9
18.11.2023  17:00
1 : 1
Группа D 9 18.11.2023  20:00
Группа D, Тур 9
18.11.2023  20:00
0 : 2
Группа I 9 18.11.2023  20:00
Группа I, Тур 9
18.11.2023  20:00
1 : 0
Группа B 9 18.11.2023  22:45
Группа B, Тур 9
18.11.2023  22:45
1 : 0
Группа B 9 18.11.2023  22:45
Группа B, Тур 9
18.11.2023  22:45
14 : 0
Группа I 9 18.11.2023  22:45
Группа I, Тур 9
18.11.2023  22:45
1 : 1
Группа I 9 18.11.2023  22:45
Группа I, Тур 9
18.11.2023  22:45
1 : 2
Группа G 10 19.11.2023  17:00
Группа G, Тур 10
19.11.2023  17:00
2 : 2
Группа G 10 19.11.2023  17:00
Группа G, Тур 10
19.11.2023  17:00
3 : 1
Группа F 10 19.11.2023  20:00
Группа F, Тур 10
19.11.2023  20:00
2 : 0
Группа F 10 19.11.2023  20:00
Группа F, Тур 10
19.11.2023  20:00
5 : 0
Группа J 10 19.11.2023  22:45
Группа J, Тур 10
19.11.2023  22:45
1 : 2
Группа J 10 19.11.2023  22:45
Группа J, Тур 10
19.11.2023  22:45
2 : 0
Группа J 10 19.11.2023  22:45
Группа J, Тур 10
19.11.2023  22:45
0 : 1
Группа A 10 19.11.2023  22:45
Группа A, Тур 10
19.11.2023  22:45
3 : 1
Группа A 10 19.11.2023  22:45